FAQ

Frequently Asked Questions

Project Management

 • What is the best ways to speed up project delivery?

  Speeding up project delivery while maintaining quality can be challenging, but there are several effective strategies that organizations and teams can adopt:

  1. Clear Objectives and Priorities: Establishing clear, concise, and achievable goals for the project helps in focusing efforts and resources. Prioritizing tasks ensures that the team works on the most critical aspects first.
  2. Effective Planning: A detailed and realistic plan can help streamline the process. This includes timelines, resources, milestones, and potential risk assessments. Regular review and updates to the plan are essential as the project progresses.
  3. Agile Methodologies: Implementing agile practices such as Scrum or Kanban can enhance flexibility and responsiveness. These methodologies encourage iterative development, allowing for quicker adjustments based on feedback and changing requirements.
  4. Strong Leadership and Teamwork: Effective leadership and a cohesive team are crucial. Leaders should motivate, guide, and support the team, fostering a collaborative and transparent working environment.
  5. Communication and Transparency: Regular and open communication within the team and with stakeholders helps in addressing issues promptly, setting realistic expectations, and ensuring everyone is aligned with the project goals.
  6. Efficient Resource Management: Allocating the right resources (both human and material) efficiently and ensuring they are available when needed can significantly impact the pace of project delivery.
  7. Use of Technology and Automation: Leveraging technology for automation of repetitive tasks, project tracking, and collaboration can save time and reduce errors.
  8. Risk Management: Identifying potential risks early and having contingency plans in place can prevent delays. Proactive risk management is key.
  9. Continuous Learning and Improvement: Encouraging a culture of continuous improvement, where the team learns from each iteration, can lead to more efficient processes over time.
  10. Focus on Quality: Balancing speed with quality is crucial. Cutting corners to save time can lead to poor outcomes. Ensuring quality at each step can actually reduce time spent on revisions and fixes.

  Implementing these strategies requires a tailored approach depending on the specific nature and requirements of the project. The key is to find the right balance that works for your team and project objectives. 

Real Estate

 • Po jaké době nemusí společnost s.r.o. odvádět DPH z prodeje nemovitosti dle zákona platného od roku 2024

  Od roku 2024 dojde k několika změnám v zákoně o DPH, které se týkají i prodeje nemovitostí společnostmi s.r.o. V souvislosti s novým stavebním zákonem dojde ke změně definice rodinného domu, což ovlivní sazby DPH při poskytování stavebních nebo montážních prací a při dodání rodinných domů, považovaných pro účely DPH za stavbu pro sociální bydlení. Zavedeno je dvouleté přechodné období, během kterého budou rodinné domy, které již nesplní definici rodinného domu dle nové úpravy, považovány pro účely snížené sazby daně za rodinné domy i nadále​​.

  Co se týče osvobození od DPH při prodeji nemovitostí, zákon stanovuje, že stavby pevně spojené se zemí (například domy) a jednotky (například byty) jsou od DPH osvobozeny, pokud uplynulo pět let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby​​. Tento pětiletý termín je klíčový pro určení, zda bude prodej nemovitosti zatížen DPH nebo ne.

  Prodejci mohou využít alternativní možnost změny od daně osvobozeného prodeje nemovité věci na zdanitelný podle § 56 odst. 6 ZDPH. V případě, že kupujícím je rovněž plátce DPH, je pro tuto volbu nutný jeho souhlas​​.

  Vzhledem k tomu, že se jedná o složitou oblast s mnoha specifiky a výjimkami, je doporučeno konzultovat tyto otázky s odborníkem v oblasti daní a účetnictví, zejména pokud se jedná o konkrétní situace vaší společnosti. 

 • Je nutné, aby nájemce pojistil pronajatou bytovou nemovitost?

  Je dobré, aby si nájemce pojistil pronajatou bytovou nemovitost z několika důvodů:

  1. Ochrana majetku nájemce: Pojištění pokrývá osobní majetek nájemce v případě poškození nebo ztráty způsobené různými riziky, jako jsou požár, krádež nebo přírodní katastrofy.

  2. Odpovědnost za škody: Pokud nájemce nebo někdo z jeho domácnosti způsobí škodu na majetku pronajímatele nebo třetí straně (např. sousedům), pojištění může pokrýt náklady na opravy nebo náhradu.

  3. Náklady na ubytování v nouzi: V případě, že nemovitost stane neobyvatelnou kvůli poškození (např. po požáru), může pojištění pokrýt náklady na dočasné ubytování.

  4. Právní ochrana: Některé polisy zahrnují ochranu proti právním nákladům v případě sporů souvisejících s nájemním vztahem.

  5. Doplňková krytí: Pojištění může nabízet i další doplňková krytí, jako je pojištění proti vandalství nebo ztrátě klíčů.

  Je důležité, aby nájemce pečlivě prostudoval podmínky pojištění a ujistil se, že polisa odpovídá jeho potřebám a situaci.

  Z pohledu pronajímatele je nutnost sjednání pojištění nutné uvést ve smlouvě s nájemcem.